? בקשה לביטול קנס או ריבית או הצמדה או פריסת תשלומים

? הצהרה בהתאם לסעיף 17 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים

? בקשה למסירת מידע לשמאים

? טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה לנכים ועולים

? הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה

? בקשה להנפקת סיסמה למענה הטלפוני במשרדי רשות המסים

?בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין או ממס רכישה ל”מוסד ציבורי”

? תצהיר על ביטול מכירה / פעולה באיגוד

? תצהיר על ביטול מכירה / פעולה באיגוד

? הצהרה שאינה מקוונת ע״י עורך דין מייצג שגילו 66 או יותר ביום 15.10.2017

? בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין

? בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות מקרקעין אגב פירוק איגוד

? הודעה פינוי בינוי

? עדכון פרטי עורך דין

? דיווח על בניית פרויקט חדש

? הודעה על הקצאה לפי סעיף 75ג’ לחוק המקרקעין

? השגה לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין מקרקעין התשכ”ד 1963

? בקשה לפעולות ושירותים

? בקשה לפטור מס שבח לפי סעיף 49 כב(2) פינוי בינוי

? דיווח על בניית פרויקט חדש

? הודעה על מכירת אופציה במקרקעין

? הודעה בעניין דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל והיטל השבחה – תשלומים והחזרים

? הודעה על מכירת זכויות מקרקעין

? בקשה לשובר תשלום\אישור לרישום בפנקסי מקרקעין בלבד

? טופס מקרקעין שלגביהן התקבל אישור מראש על שינוי מבנה

? טופס הודעה על נאמנות

? בקשה לתיקון שומה

? הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין

? בקשה לאישור דיווח שאינו מקוון במיסוי מקרקעין

? הצהרה על משק חקלאי

? בקשה לאישור דיווח שאינו מקוון במיסוי מקרקעין

? בקשה לתשלום מקדמה

? טופס בקשה להקטנת שיעורי מקדמה

? בקשה לבחינת החלטה לדחיית הקטנת מקדמה בהתאם להוראות סעיף 15

? תחשיב הפטור במס שבח במכירת דירת מגורים מזכה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בניה קיימת או צפויה

? טופס בקשה לקבלת אישור מקדמה למס רכישה לרישום בפנקסי המקרקעין

? תחשיב החיוב במס שבח לפי לינאריות מוטבת לדירות מגורים מזכות במכירת דירה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בנייה קיימת או צפויה

? טופס בקשה לקבלת אישור מקדמה למס רכישה לרישום בפנקסי המקרקעין

? בקשה לקבלת אישור לרישום בפנקסי המקרקעין לפי סעיף 16

? הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה

? טופס מכירת זכות במקרקעין בהתאם להוראות פרק ג’ לחוק ההתייעלות הכלכלית

? הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת

? הצהרה משלימה להצהרה הראשית לרוכש דירה יחידה

? הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת

? הודעה של בעל מניות מהותי על העברת דירה מבעלות חברה לבעלותו