📝 בקשה לביטול קנס או ריבית או הצמדה או פריסת תשלומים

📝 הצהרה בהתאם לסעיף 17 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים

📝 בקשה למסירת מידע לשמאים

📝 טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה לנכים ועולים

📝 הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה

📝 בקשה להנפקת סיסמה למענה הטלפוני במשרדי רשות המסים

📝בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין או ממס רכישה ל”מוסד ציבורי”

📝 תצהיר על ביטול מכירה / פעולה באיגוד

📝 תצהיר על ביטול מכירה / פעולה באיגוד

📝 הצהרה שאינה מקוונת ע״י עורך דין מייצג שגילו 66 או יותר ביום 15.10.2017

📝 בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין

📝 בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות מקרקעין אגב פירוק איגוד

📝 הודעה פינוי בינוי

📝 עדכון פרטי עורך דין

📝 דיווח על בניית פרויקט חדש

📝 הודעה על הקצאה לפי סעיף 75ג' לחוק המקרקעין

📝 השגה לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין מקרקעין התשכ”ד 1963

📝 בקשה לפעולות ושירותים

📝 בקשה לפטור מס שבח לפי סעיף 49 כב(2) פינוי בינוי

📝 דיווח על בניית פרויקט חדש

📝 הודעה על מכירת אופציה במקרקעין

📝 הודעה בעניין דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל והיטל השבחה – תשלומים והחזרים

📝 הודעה על מכירת זכויות מקרקעין

📝 בקשה לשובר תשלום\אישור לרישום בפנקסי מקרקעין בלבד

📝 טופס מקרקעין שלגביהן התקבל אישור מראש על שינוי מבנה

📝 טופס הודעה על נאמנות

📝 בקשה לתיקון שומה

📝 הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין

📝 בקשה לאישור דיווח שאינו מקוון במיסוי מקרקעין

📝 הצהרה על משק חקלאי

📝 בקשה לאישור דיווח שאינו מקוון במיסוי מקרקעין

📝 בקשה לתשלום מקדמה

📝 טופס בקשה להקטנת שיעורי מקדמה

📝 בקשה לבחינת החלטה לדחיית הקטנת מקדמה בהתאם להוראות סעיף 15

📝 תחשיב הפטור במס שבח במכירת דירת מגורים מזכה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בניה קיימת או צפויה

📝 טופס בקשה לקבלת אישור מקדמה למס רכישה לרישום בפנקסי המקרקעין

📝 תחשיב החיוב במס שבח לפי לינאריות מוטבת לדירות מגורים מזכות במכירת דירה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בנייה קיימת או צפויה

📝 טופס בקשה לקבלת אישור מקדמה למס רכישה לרישום בפנקסי המקרקעין

📝 בקשה לקבלת אישור לרישום בפנקסי המקרקעין לפי סעיף 16

📝 הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה

📝 טופס מכירת זכות במקרקעין בהתאם להוראות פרק ג' לחוק ההתייעלות הכלכלית

📝 הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת

📝 הצהרה משלימה להצהרה הראשית לרוכש דירה יחידה

📝 הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת

📝 הודעה של בעל מניות מהותי על העברת דירה מבעלות חברה לבעלותו