22 מאי

פירוק שיתוף במקרקעין הוא צעד שאותו רשאי לדרוש שותף בכל עת. עם זאת, השותפים רשאים לקבוע תנאי בהסכם השיתוף המונע את הזכות הזאת.סעיף 37 לחוק המקרקעין קובע כי בית המשפט רשאי להתערב ולבטל את התנאי הזה רק לאחר 3 שנים מיום חתימת ההסכם בין הצדדים. פירוק שיתוף לפי הסכם במידה שהשותפים הסכימו ביניהם על הדרך […]

קרא עוד
13 מאי

שיתוף במקרקעין מעניק לכל אחד מהשותפים במקרקעין זכות בחלק בלתי מסוים מהנכס וחלקו של כל אחד שווה – סעיף 28 לחוק המקרקעין הסכם שיתוף במקרקעין שותפים במקרקעין יכולים לנהל את הנכס המשותף בהתאם למה שנכתב בהסכם השיתוף שהסכימו עליו. הסכם מעין זה ניתן לרישום במרשם המקרקעין ולאחר ביצוע הרישום, הסכם זה יחייב גם צדדים שלישיים. […]

קרא עוד
12 מאי

הצמדה למקרקעין היא פעולה המייחדת חלק מסויים מתוך הרכוש המשותף, לדירה מסוימת בבית המשותף, שהופך אותה לחלק בלתי נפרד ממנו. עסקה במקרקעין החלה על הדירה תחול גם על החלק שהוצמד אליה, ולא יהיה כל תוקף לעסקה ברכוש המשותף שהוצמד, כחלק נפרד מאותה הדירה. למשל: משה הוא בעל דירת קרקע אשר הוצמדה לה אחת החניות של […]

קרא עוד
12 מאי

עסקת קומבינציה במקרקעין היא עסקה המבוססת על התקשרות חוזית בין בעל קרקע לקבלן, שבה הקבלן יקבל בעלות בקרקע או בחלק ממנה, בתמורה לכך שחלק מהדירות שהוא יקים על הקרקע, יועברו לידי בעל הקרקע. עסקאות מסוג זה הן שכיחות מאחר שהיזם אינו צריך לסכן את הונו ברכישת קרקע ובעלי הדירות נהנים מתמורה גבוהה יותר בהשוואה לתמורה […]

קרא עוד
08 מאי

התנאים למתן צו רישום לרישומו של מבנה כבית משותף לפי סעיף 143 לחוק המקרקעין 1. הגשת בקשה לרישום רישום בית משותף בפנקס הבתים המשותפים שבלשכת רישום המקרקעין, מתבצע על בסיס צו רישום שניתן על ידי המפקח על המקרקעין שבתחום לשכתו נכללים. את הבקשה לרישום בית משותף על ידי בעלי הדירות ששטח הריצפה של דירותיהם עולה […]

קרא עוד
05 מאי

רכוש משותף לפי חוק המקרקעין כולל את כל החלקים בבית המשותף שאינם חלקים הרשומים כדירות, וכן מתקנים או אזורים המיועדים לשימוש כל בעלי הדירות או רובם, חלקים במקרקעין הנחשבים לרכוש משותף: הקרקע, הגג, הקירות החיצוניים, חדרי המדרגות, מעליות ומקלטים. אולי זה יעניין אותך גם: הבעלות ברכוש המשותף לכל דירה בבית המשותף צמוד חלק בלתי מסוים […]

קרא עוד
05 מאי

נציגות הבית המשותף, במילים מוכרות יותר "ועד הבית", היא גוף אשר נבחר על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות במבנה ותפקידה לדאוג לניהול ענייניו השוטפים הבית המשותף. מעמדו המשפטי של ועד הבית ועד הבית הנו אישיות משפטית עצמאית המורשית לבצע מהלכים בשם כל בעלי הדירות במבנה המשותף, בכל עניין הנוגע לתחזוקתו ולניהולו התקין של המבנה. […]

קרא עוד
05 מאי

במרשם המקרקעין קיים תיעוד של זכויות או פעולות חשובות שבוצעו בנוגע לנכס. היות ומקרקעין נחשבים ליקרים ובעלי חשיבות גבוהה מאוד לבעליהן או למי שרוצה לרכוש אותן, כל החומר הרלוונטי הנוגע אליהן מרוכז במרשם המקרקעין. הפנקסים בהם רשומים המקרקעין המרשם מנהל את שלושת הפנקסים הבאים: א. פנקס השטרות בפנקסי השטרות רשומים המקרקעין שעדיין לא עברו הליך […]

קרא עוד
30 מרץ

זיקת הנאה לפי חוק המקרקעין היא זכות להשתמש או ליהנות ממקרקעין, ללא זכות להחזקה בהם. נהוג לכנות את בעל הזכות "זכאי" ואת בעל המקרקעין שבהם חלה זיקת הנאה "חייב" דוגמאות לזיקות הנאה 1. בעל קרקע שנמצאת בסמוך לבית ספר, יכול להרשות לתלמידי בית הספר לעבור בשטחו על מנת להגיע לבית הספר. הוא אף יכול להתיר […]

קרא עוד
26 מרץ

מלבד הערת האזהרה ברישום המקרקעין הידועה כ"רישום בטאבו" והשכיחה מאוד, קיימים סוגים נוספים של הערות אזהרה במרשם המקרקעין כפי שיוצגו להלן. הערה על פי צו של בית משפט בית המשפט רשאי בכל הליך שלפניו הנוגע לזכות במקרקעין, להורות על רישום הערה כפי שמצא לנכון. כל עוד לא נמחקה ההערה – אין לרשום כל עסקה אחרת […]

קרא עוד